آخرین اخبار مدارس


24 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

03 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

30 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

12 آبانهنرستان دخترانه سما

12 آبانهنرستان دخترانه سما

14 آذرهنرستان دخترانه سما

14 آذرهنرستان دخترانه سما

16 آذرهنرستان دخترانه سما

12 آذرهنرستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


هنرستان دخترانه سما

سيده معصومه جمالي لنگري

1378/01/01

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه رنجبراقمشهدي

1380/01/06

هنرستان دخترانه سما

پريناز بركت

1378/01/01

هنرستان دخترانه سما

سيده ژاله نجات

1380/01/07

دبستان پسرانه سما

علي غزائيان

1388/01/02

دبستان پسرانه سما

علي رضا نجفي

1389/01/01

دبستان پسرانه سما

محمدجواد نصيري فرماني

1385/01/05

هنرستان دخترانه سما

سيده حديثه موسوي سنگ چشمه

1379/01/07

دبستان پسرانه سما

آرين رضوي گل چيني

1389/01/04

هنرستان دخترانه سما

روشنك اسمعيلي

1380/01/08