آخرین اخبار مدارس


02 آبانهنرستان دخترانه سما

25 مهرهنرستان دخترانه سما

24 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

03 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

30 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

12 آبانهنرستان دخترانه سما

12 آبانهنرستان دخترانه سما

14 آذرهنرستان دخترانه سما

14 آذرهنرستان دخترانه سما

16 آذرهنرستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

علي رضوي گل چيني

1386/08/03

دبستان پسرانه سما

عبدالرضا جعفري

1386/08/04

هنرستان دخترانه سما

شيرين قلي نژادلاريمي

1379/08/03

دبستان پسرانه سما

سيدعليرضا هاشمي

1384/08/08

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ناتاشا حميدي نوا

1379/08/08