آخرین اخبار مدارس


12 دیدبستان پسرانه سما

05 دیدبستان پسرانه سما

03 دیهنرستان دخترانه سما

02 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

02 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

28 آذردبستان پسرانه سما

26 آذرهنرستان دخترانه سما

26 آذرهنرستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

هنرستان دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

هنرستان دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


هنرستان دخترانه سما

نجمه عموئي

1380/11/04

دبستان پسرانه سما

رضا خيري

1386/11/08

دبستان پسرانه سما

حسين سماك اماني

1385/11/08

هنرستان دخترانه سما

فاخره ايرانپور

1380/11/05