آخرین اخبار مدارس


20 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

20 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

20 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

20 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

20 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

14 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

08 اسفنددبستان پسرانه سما

07 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

07 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

07 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کوثرترکمن زاده

مسابقه: طرح قدس

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مریم آهنگر

مسابقه: طرح قدس

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

شکوفه ولی پور

مسابقه: جشنواره غذای محلی

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

مارتیا مهدوی

مسابقه: کشتی

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


هنرستان دخترانه سما

درسا آئيني

1380/02/06

دبستان پسرانه سما

سيداميرحسين اندرخور

1385/02/05